Junta Directiva

Degut al ràpid creixement del nostre Club i amb la finalitat d'enfrontar els nous reptes que se'ns presenten, l'estructura interna del nostre Club ha estat modificada. La nova Junta Directiva està formada per:

 • Presidenta: Mari Carmen Ortiz
 • Vicepresident: Manel López
 • Tresorera: Lurdes Pons
 • Secretari: Xavier Canalejas
 • Vocals: Clemen Garrido, Álex Soto, Juan Gómez, Raul López i Sergio Valero

Amb la clara intenció de millorar la nostra organització interna i el nostre funcionament, estem organitzats en tres àrees o comissions. Cada comissió està formada per dos o tres persones i hi ha un Cap de Comissió que la representa en la Junta Permanent que es reuneix periòdicament sota la presidència de la presidenta del club. Aquestes són:

Comissió Esportiva. Són funcions de la Comissió Esportiva:

 1. L’organització i gestió d’una estructura funcional, de caràcter col·lectiu, per dirigir i coordinar totes les activitats del Club d’acord amb les disposicions vigents, sense perjudici de les competències de la Junta Directiva i assumint la responsabilitat última en totes i cadascuna de les decisions que del seu àmbit competencial se’n desprenguin.
 2. Estructurar la política esportiva del Club, marcant les directrius bàsiques en el funcionament dels equips de categories inferiors, així com els principis tècnics dels equips en categoria sènior.
 3. Coordinar els procediments i actituds de l’equip de tècnics, delegats i auxiliars del Club, triats per aquesta Comissió Esportiva i amb el vistiplau de la Junta Directiva.
 4. Executar els acords de l’Assemblea General de socis i de la Junta Directiva en l’àmbit de la seva àrea competencial.
 5. Proposar a la Junta Directiva tots aquells “inputs” que, derivats de la seva competència, puguin introduir millores en l’estructura tècnica del Club.
 6. Totes aquelles funcions, que dins de l’àmbit de la seva competència li fossin encarregades per la Junta Directiva del Club.

Comissió Econòmica. Són funcions de la Comissió Econòmica:

 1. Elaborar el pressupost anual de l’entitat, i sotmetre el mateix a l’aprovació de la Junta Directiva.
 2. Gestionar el comptes de Tresoreria, saldos bancaris, emissions de xecs, autorització de pagaments, emissió de factures i rebuts, i tot allò que li és propi al tresorer/a del club en l’àmbit de les seves competències.
 3. Gestionar i administrar els llibres comptables de l’entitat: balanç de situació, ingressos, comptes d’ingressos i despeses, llibre de caixa, i qualsevol document que hagi de ser enregistrat com control de la comptabilitat i tresoreria, així com de la de les declaracions fiscals que, eventualment, s’haguessin de fer.
 4. Gestionar la redacció i signatura dels contractes de voluntariat de tots els tècnics del club i totes les activitats que se’n derivin d’aquests contractes (assegurances, pagaments, ...)
 5. Gestionar la contractació i pagament de totes les assegurances que siguin necessàries per cobrir totes les activitats que se’n derivin de l’activitat diària del club així com a les persones encarregades de la seva execució (RCI, Junta Directiva, responsables tècnics, Campus, ...).
 6. Fer el seguiment mensual de l’estat de comptes de tresoreria, de comptes derivades d’activitats socials, esportives i de patrocini o esponsorització, així com de la evolució i adequació/desviació del pressupost aprovat per la Junta Directiva.
 7. Liquidar i dur el control dels pagaments fets i pendents amb la Federació Catalana d’Handbol, el Consell Esportiu del Vallés Oriental o qualsevol altres estament en què participi l’entitat com club esportiu o entitat social/cultural.
 8. Executar els acords de l’Assemblea General de socis i de la Junta Directiva en l’àmbit de la seva àrea competencial.
 9. Proposar a la Junta Directiva tots aquells “inputs” que, derivats de la seva competència, puguin introduir millores en l’estructura econòmica del Club.
 10. Totes aquelles funcions, que dins de l’àmbit de la seva competència li fossin encarregades per la Junta Directiva del Club.

Comissió Social. Són funcions de la Comissió Social:

 1. Representar a la nostra entitat en tots aquells actes públics de caire social organitzats per qualsevol organisme oficial i que requereixin de la nostra presència. Si s’escau, col·laborar amb ells en l’organització i promoció d’actes que afavoreixin la difusió i promoció de l’handbol i la nostra pròpia entitat.
 2. Preparar actes que impliquin a tots els nostres socis i membres de l’entitat per tal d’afavorir la seva integració, relació social i germanor (Sopar de Nadal, activitats del Dia de la Dona, Festa Comiat de final de temporada, ...).
 3. Executar els acords de l’Assemblea General de socis i de la Junta Directiva en l’àmbit de la seva àrea competencial.
 4. Proposar a la Junta Directiva tots aquells “inputs” que, derivats de la seva competència, puguin introduir millores en l’estructura econòmica del Club.
 5. Totes aquelles funcions, que dins de l’àmbit de la seva competència li fossin encarregades per la Junta Directiva del Club.